(+31) 6 2202 4950 info@allurevastgoed.nl "Haalt het maximale uit je woning"

Algemene Voorwaarden Allure Vastgoed

Allure Vastgoed hanteert de navolgende algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Definities: Allure Vastgoed: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56272561, gevestigd aan het adres Brouwerijstraat 18, 5241 CS te Rosmalen
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Allure Vastgoed een overeenkomst sluit; 
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Allure Vastgoed.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Allure Vastgoed. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Allure Vastgoed en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Uitvoering van de opdracht

2.1. Allure Vastgoed draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 – Levertijd

3.1. De door Allure Vastgoed opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Allure Vastgoed een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 – Verkregen informatie en documenten

4.1. De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 – Honaria en kosten

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de opgegeven prijs inclusief B.T.W. is.

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Allure Vastgoed ten alle tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

5.3 De opdrachtgever of opdrachtgevers zijn, ongeachte het verloop en het resultaat van de dienstverlening van Allure Vastgoed, gehouden tot betaling van het honorarium en/ factuurbedrag alsmede vergoeding van alle door Allure Vastgoed gemaakte kosten.

 

5.4    Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden tegen een vast tarief van € 100,00 (excl. 21% BTW) in rekening gebracht. Afspraken die op maandag staan gepland dienen uiterlijk vrijdag vóór 12.00 uur geannuleerd te zijn.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Allure Vastgoed op de factuur aan te geven wijze. Indien in onderling overleg een andere betaaltermijn wordt afgesproken, wordt hiervan melding gemaakt in de opdrachtovereenkomst en op de factuur.

6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Allure Vastgoed op opdracht- gever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Allure Vastgoed.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Allure Vastgoed kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Allure Vastgoed is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Allure Vastgoed geleverde dienst(en).

7.2. Allure Vastgoed is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Allure Vastgoed biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Allure Vastgoed aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Allure Vastgoed worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Allure Vastgoed niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Allure Vastgoed zijn verstrekt, heeft Allure Vastgoed het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. Allure Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Allure Vastgoed is uitgegaan van de door de op- drachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Allure Vastgoed kenbaar behoorde te zijn.

7.5. Allure Vastgoed is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6. Indien Allure Vastgoed desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7. Alle eventuele aanspraken jegens Allure Vastgoed dienen direct na voltooiing van de opdracht schriftelijk te worden gemeld. Indien eventuele aanspraken niet binnen uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk zijn gemeld, vervalt de aansprakelijkheid.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Allure Vastgoed ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Allure Vastgoed geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

 

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk aan Allure Vastgoed kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Allure Vastgoed de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Allure Vastgoed worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Allure Vastgoed zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Diversen

10.1. Allure Vastgoed is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Allure Vastgoed gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en de evt. nog niet betaalde goederen en of gehuurde goederen per direct op te halen.

10.3. Allure Vastgoed is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Allure Vastgoed tot mededeling verplicht.

10.4. Allure Vastgoed heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, binnen een naar goeddunken van Allure Vastgoed te bepalen ter- mijn.

10.5. De rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Allure Vastgoed is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Allure Vastgoed voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Allure Vastgoed gebruikt kunnen worden.

11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12

Door Allure Vastgoed verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Allure Vastgoed staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Artikel 13

Allure Vastgoed is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid, zowel voor deze website, als voor al onze verrichte werkzaamheden en aanvaarde opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

 

Artikel 14

De Allure Vastgoed internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.
Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Allure Vastgoed sites. Allure Vastgoed is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.