(+31) 6 2202 4950 info@allurevastgoed.nl "Haalt het maximale uit je woning"

Aanvullende Voorwaarden en Meubelhuurvoorwaarden

 

Betaling huur:

Het huurbedrag dient VOORAF betaald te worden zoals is overeengekomen in onze offerte/ opdracht tot dienstverlening.

 

Verantwoordelijk:

Allure Vastgoedmarketing & Styling is uitsluitend verantwoordelijk voor de organisatie en planning van de door de opdrachtgever aan Allure Vastgoedmarketing & Styling uitbestede werkzaamheden. Onze aanbieding is erop gebaseerd dat we de werkzaamheden aansluitend en zonder hinder van derden kunnen uitvoeren.

 

Voorzieningen:

– Nutsvoorzieningen

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor functionerende nutsvoorzieningen op het projectadres.

– Liften

Voor leveringen op het projectadres, anders dan op de begane grond, in een gebouw met een liftvoorziening, dient deze liftvoorziening te functioneren. Bij disfunctioneren van deze liftvoorziening, maar ook bij het niet kunnen betreden van de woning worden de extra kosten van levering aan opdrachtgever in rekening gebracht.

– Klimaat

Tevens is het noodzakelijk dat de luchtvochtigheid acceptabel is en er een goed functionerende verwarmingsinstallatie aanwezig is.

 

Huurperiode:

De huur vangt aan per samen overeengekomen datum, deze datum wordt bevestigd per mail door Allure Vastgoedmarketing & Styling. Wanneer Allure Vastgoedmarketing binnen 24 uur geen tegenreactie heeft gekregen mogen wij ervan uit gaan dat u akkoord bent met de overeengekomen plaatsingsdatum. De huurperiode is drie maanden. Gedurende de periode is de huur opzegbaar, restitutie van de huurgelden is niet mogelijk. De overeenkomst wordt beëindigd indien de  overeengekomen huurperiode is verstreken. Indien gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn kunnen worden geïncasseerd heeft verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de gehuurde goederen alsnog geïncasseerd kunnen worden. Na het verstrijken van de huurperiode, kan de huurperiode worden verlengd mits de huurder deze verlening bij verhuurder verzoekt en verhuurder hiermee instemt. De huurprijs welke na drie maanden per maand wordt doorberekend staat genoteerd op uw offerte/ opdracht tot dienstverlening.

 

Faillissement:

Verhuurder heeft het recht de opdracht tot dienstverlening van rechtswege als ontbonden en beeindigd te beschouwen, wanneer huurder in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer hij surseance van betaling aanvraagt en wanneer er beslag wordt gelegd op zijn roerende en- of onroerende goederen.

 

Huurcondities & Gebruik:

– Huurder verklaart dat het huren, plaatsen en verwijderen van de goederen in de woning in overeenstemming is met de eigenaar van de woning.

– Verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door het (ver)plaatsen of verwijderen van goederen in de woning van de huurder.

– De huurder verklaart dat ze met de grootst mogelijke zorg met de goederen om zal springen.

– Alle kosten voortvloeiend uit onjuist gebruik van de goederen zullen in rekening gebracht worden bij de huurder.

– Verhuurder behoudt zich het recht voor om de goederen door gelijkwaardige goederen te vervangen, zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

– Maten en uitvoeringen kunnen afwijken van de voorbeelden.

– Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor de goederen te controleren of te laten controleren. Zowel huurder als gebruiker verplichten zich hier hun volledige medewerking aan te verlenen.

– De persoon die het huurcontract ondertekent blijft te allen tijde aansprakelijk voor de goederen, de betaling van de huurprijs en de eventueel bijkomende kosten.

– Verhuurder is niet verantwoordelijk indien de geplaatste goederen niet geheel in overeenstemming zijn met de verwachtingen van de huurder.

– Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade door vertraging bij de aflevering.

 

Waarborg:

Geen

 

Teruggave van gehuurde:

Bij het einde van de huurovereenkomst zullen de goederen door huurder in dezelfde toestand moeten worden achtergelaten, als waarin hij het aangeleverd heeft gekregen, tenzij tussen partijen bij het aanbrengen van enige verandering op of aan de goederen schriftelijk ander mocht zijn overeengekomen.

 

Roken:

In de woning waar de gehuurde spullen van Allure Vastgoedmarketing & Styling zijn geplaatst mag absoluut niet gerookt worden

 

Boete bij nalatigheid:

Wanneer er bij het ophalen van de gehuurde goederen geconstateerd wordt dat er spullen van Allure Vastgoedmarketing ontbreken/kapot zijn/stinken naar rooklucht, staat hiervoor een boete ter waarde van 1500,00 euro excl. 21% btw.

 

Betalingscondities:

Zie opdracht tot dienstverlening/ overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% btw, tenzij expliciet inclusief wordt vermeld.